Revize a diagnostika

Revize a diagnostika průmyslových komínů

Základním předpokladem pro dlouhodobé a bezpečné využívání průmyslového komína je kvalitní kontrolní systém monitorující stav komína s následným plněním požadavků vyplývajících z pravidelné kontroly a vyhodnocování stavebně technického stavu komínů ve formě doporučených návrhů opatření, které tvoří hlavní výstupní prvek celého kontrolního systému. Revize komína je souhrnný název pro všechny typy činností zahrnující kontrolu komína po konstrukční a materiálové stránce a také jako technologické zařízení. Omega – Teplotechna Praha a.s. zavedla podrobnější členění na Inspekce 1 – 3 stupně a Pasportizaci, které vycházejí z materiálů vypracovaných mezinárodním sdružením CICIND. Rozsah kontrolních činností při revizi komína je poměrně značný a použití konkrétní kontrolní činnosti závisí na poškození komína a požadované hloubce informací o stavu komína.

Přehled standardních kontrolních postupů a zjištění:

• vizuální prohlídka • pevnost betonu • hloubka karbonatace povrchových vrstev • zkouška pevnosti v tlaku • odběr vzorků pro laboratorní vyhodnocení: • zkouška pevnosti v tlaku • chemická analýza, přítomnost síranů, chloridů a pod. • mrazuvzdornost • nasákavost • pevnost v tahu povrchových vrstev • koroze výztuže • hloubka uložení výztuže • kontrola rozměrů (šířky trhlin, deformace, vyosení atp.) • tloušťka ocelové stěny průduchu, popř. nosného pláště • termovize • frekvenční měření • zaměření rozměrů komína pro vypracování náhradní projektové dokumentace • další speciální diagnostické metody

Poradenství a projekční práce

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. nabízí technické poradenství v oblasti vysokých průmyslových komínů, které zahrnuje: • zpracování projektové dokumentace, oprav, sanací nebo rekonstrukcí od návrhu až po výrobní dokumentaci • posudky tahových poměrů komínů, kouřovodů popř. celých odtahových systémů • studie optimálního proudění spalin • statické posudky komínů, kouřovodů a souvisejících konstrukcí • cenové nabídky • konzultační a poradenské služby