Rekonstrukce a sanace

Rekonstrukce a sanace průmyslových komínů

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí opravy všech průmyslových komínů s cílem obnovit jejich funkčnost, prodloužit jejich životnost nebo přizpůsobit konstrukci komínu novým požadavkům. Komplexní služby, které v této oblasti poskytujeme, jsou systémové, zahrnují všechny nutné úkony od stavebně technického průzkumu, přes vyhotovení projektové dokumentace, až po realizaci vlastních oprav a rekonstrukcí v rozsahu a kvalitě nutné pro spolehlivý provoz zařízení. Mezi zákazníky společnosti Omega – Teplotechna Praha a.s. patří elektrárenské společnosti, centrální i lokální teplárny, cementárny a vápenky, provozovatelé průmyslových komínů hutního chemického i papírenského průmyslu a řada dalších provozovatelů vysokých průmyslových komínů. Samozřejmostí je možnost konzultací a odborná technická pomoc k vyřešení všech problémů, které provozovatelé průmyslových komínů v souvislosti s údržbou komínů řeší.

Demolice průmyslových komínů

Komíny, které již nelze použít pro další provoz a jejichž zakonzervování a údržba je neefektivní, je nutno odstranit a nahradit novými. Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí demolice všech druhů komínů. Při této činnosti využíváme řadu speciálních postupů a technologií.

Speciální rekonstrukce průmyslových komínů

Změna provozních nebo technologických podmínek odtahovaných spalin často přináší nutnost speciální rekonstrukce vysokých průmyslových komínů. Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. realizovala celou řadu unikátních opatření k obnovení funkčnosti komínů.

Vložkování a rekonstrukce vnitřního průduchu komínu

Mezi nejčastější úpravy stávajících komínů patří rekonstrukce vnitřního průduchu komínu. Pro budoucí spolehlivý provoz komínu je nutno vyřešit kvalifikovaně a komplexně celý souhrn souvisejících problémů zahrnujících od výpočtu vhodných tahových podmínek, optimální rychlosti vystupujících spalin přes návrh vhodného konstrukčního řešení až po nalezení ekonomicky optimálního řešení.

Znečišťování komínů a použití konfuzoru

Průvodním jevem provozu vysokých průmyslových komínů je znečištění povrchu komínu zplodinami hoření nacházejícími se v odváděných spalinách. Toto znečištění však není pouze vzhledový nedostatek, ale kondenzace spalin na vrcholu komínů, které způsobuje vysoké chemické namáhání povrchu betonového dříku. Vedle znečištění a znehodnocení denního leteckého značení, dochází rovněž k poškozování vnějšího betonového povrchu dříku komínu a jeho výstroje. Unikátním řešením pro odstranění nadměrného znečišťování komínů může být rekonstrukce hlavy komínů montáží tzv. konfuzoru, což je zařízení montované na hlavu komínů způsobující zvýšení rychlosti vystupujících spalin a vytvoření kondenzační oblasti s možností svodu kondenzátu k patě komínu. Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. již realizovala instalaci konfuzorů na několika komínech, kde úspěšně plní svou plánovanou funkci.

Kompenzátory a komínová těsnění

Vzhledem k rozpínavosti materiálů používaných pro výstavbu komínových pouzder je často třeba, aby tato pouzdra byla rozčleněna na jednotlivé sekce – dilatační části. Tyto části je poté třeba plynotěsně spojit – nejčastěji pomocí kompenzátorů. Rekonstrukce poškozených dilatačních prvků vnitřního průduchu komínu je důležitým předpokladem k zajištění dlouhodobé životnosti komínu. Nefunkční dilatace průduchu způsobují průnik spalin do vnitřního prostoru komínu a vedou k jeho nevratnému poškození. Náklady na opravy jsou pak obrovské a ve srovnání s náklady na včasnou prevenci neúměrné. V současné době jsou nejvyspělejším opatřením uplatňovaným u vysokých průmyslových komínů různé typy kompenzátorů, které spolehlivě zajišťují plynotěsnost dilatací vnitřního průduchu při dilatačních změnách v materiálu průduchu. Problematika kompenzátorů je poměrně rozsáhlá a společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. poskytuje i v této oblasti kvalifikovanou technikou pomoc.